3748

3M

테이프, 접착제, 소재 | 글루, 접착제, 도포기

제조업체 부품 번호
제품 요약
재고
포장
현황
세부 정보 보기
3748-TC-5/8"X2"
3748-TC-5/8"X2"
HOT MELT ADHESV 5/8"X2" 1=1STICK
HOT MELT ADHESV 5/8"X2" 1=1STICK
3,648
벌크
-
3748-Q-5/8"X8"
3748-Q-5/8"X8"
HOT MELT ADHESV 5/8"X8" 1=1STICK
HOT MELT ADHESV 5/8"X8" 1=1STICK
1,976
벌크
-
3748-V-O-Q-5/8"X8"
3748-V-O-Q-5/8"X8"
HOT MELT ADHESV 5/8"X8" 1=1STICK
HOT MELT ADHESV 5/8"X8" 1=1STICK
2,472
벌크
-
3748-Q-BLACK
3748-Q-BLACK
HOT MELT ADHESV 5/8"X8" 1=1STICK
HOT MELT ADHESV 5/8"X8" 1=1STICK
628
벌크
-
3748 VO-TC
3748 VO-TC
HOT MELT ADHESIV 5/8X2" 1=1STICK
HOT MELT ADHESIV 5/8X2" 1=1STICK
1,544
벌크
-
3748PG
3748PG
HOT MELT ADHESIVE 1 = 1 STICK
HOT MELT ADHESIVE 1 = 1 STICK
205
박스
-
HOT-MELT ADHESIVE 3748B OFF-WHIT
3748B-OFFWHITE-850LB
HOT-MELT ADHESIVE 3748B OFF-WHIT
HOT-MELT ADHESIVE 3748B OFF-WHIT
0
박스
-
HOT MELT ADHESIVE 3748-B OFF-WHI
3748B-OFFWHITE-CHIPS-22LB
HOT MELT ADHESIVE 3748-B OFF-WHI
HOT MELT ADHESIVE 3748-B OFF-WHI
0
박스
-
HOT MELT ADHESIVE 3748B BLACK, 2
3748B-BLACK-22LBS
HOT MELT ADHESIVE 3748B BLACK, 2
HOT MELT ADHESIVE 3748B BLACK, 2
0
박스
-
3748VOPG
3748VOPG
HOT MELT ADHESIVE 1 = 22LB BOX
HOT MELT ADHESIVE 1 = 22LB BOX
0
박스
-
HOT-MELT ADHESIVE 3748B BLACK, 8
3748B-BLACK-850LB
HOT-MELT ADHESIVE 3748B BLACK, 8
HOT-MELT ADHESIVE 3748B BLACK, 8
0
박스
-