KRW | USD
제품 색인 > 센서, 트랜스듀서 > 온도 센서 - 온도 조절기 - 기계식

온도 센서 - 온도 조절기 - 기계식

결과: 5,107
5,107 항목 남음
검색 기준 옵션:
제조업체
지우기
포장
지우기
계열
지우기
부품 현황
지우기
회로
지우기
스위칭 온도
지우기
리셋 온도
지우기
전류 정격 - AC
지우기
전류 정격 - DC
지우기
허용 오차
지우기
스위칭 사이클
지우기
종단 스타일
지우기
실장 유형
지우기
패키지/케이스
지우기
검색 기준 더 보기
검색 기준 감추기
검색결과 정렬 기준:
수량별 가격 보기:
  • 재고 현황
  • 사용 가능 미디어
  • 환경
  • MARKETPLACE 제품
5,107 항목 남음
페이지당 검색 결과
페이지 1/205
|< < 1 2 3 4 5 >|
부품 비교 Datasheets 사진 Digi-Key 부품 번호 제조업체 부품 번호 제조업체 제품 요약 주문 가능 수량
단가
KRW
최소 주문 수량 포장 계열 부품 현황 회로 스위칭 온도 리셋 온도 전류 정격 - AC 전류 정격 - DC 허용 오차 스위칭 사이클 종단 스타일 실장 유형 패키지/케이스
   
F20A07005ACFA06E Datasheet F20A07005ACFA06E - Cantherm 317-1000-ND F20A07005ACFA06E THERMOSTAT 70DEG C SPST-NC WIRE 9,136 - 즉시 이용 가능: 9,136 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 158°F(70°C) 104°F(40°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
F20A09505ACFA06E Datasheet F20A09505ACFA06E - Cantherm 317-1005-ND F20A09505ACFA06E THERMOSTAT 95DEG C SPST-NC WIRE 5,260 - 즉시 이용 가능: 5,260 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 203°F(95°C) 149°F(65°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
F20A10005ACFA06E Datasheet F20A10005ACFA06E - Cantherm 317-1006-ND F20A10005ACFA06E THERMOSTAT 100DEG C SPST-NC WIRE 3,743 - 즉시 이용 가능: 3,743 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 212°F(100°C) 158°F(70°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
F20A075053600060 Datasheet F20A075053600060 - Cantherm 317-1322-ND F20A075053600060 THERMOSTAT 75DEG C SPST-NC 2SIP 3,679 - 즉시 이용 가능: 3,679 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 167°F(75°C) 113°F(45°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K PC 핀 스루홀 2-SIP, 포팅(Potted)
F20A08005ACFA06E Datasheet F20A08005ACFA06E - Cantherm 317-1002-ND F20A08005ACFA06E THERMOSTAT 80DEG C SPST-NC WIRE 2,370 - 즉시 이용 가능: 2,370 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 176°F(80°C) 122°F(50°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
F20A09005ACFA06E Datasheet F20A09005ACFA06E - Cantherm 317-1004-ND F20A09005ACFA06E THERMOSTAT 90DEG C SPST-NC WIRE 2,118 - 즉시 이용 가능: 2,118 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 194°F(90°C) 140°F(60°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
F20A10505ACFA06E Datasheet F20A10505ACFA06E - Cantherm 317-1007-ND F20A10505ACFA06E THERMOSTAT 105DEG C SPST-NC WIRE 1,792 - 즉시 이용 가능: 1,792 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 221°F(105°C) 167°F(75°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
F20A085053600060 Datasheet F20A085053600060 - Cantherm 317-1324-ND F20A085053600060 THERMOSTAT 85DEG C SPST-NC 2SIP 1,889 - 즉시 이용 가능: 1,889 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 185°F(85°C) 131°F(55°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K PC 핀 스루홀 2-SIP, 포팅(Potted)
F20A07505ACFA06E Datasheet F20A07505ACFA06E - Cantherm 317-1001-ND F20A07505ACFA06E THERMOSTAT 75DEG C SPST-NC WIRE 1,513 - 즉시 이용 가능: 1,513 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 167°F(75°C) 113°F(45°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
F20A08505ACFA06E Datasheet F20A08505ACFA06E - Cantherm 317-1003-ND F20A08505ACFA06E THERMOSTAT 85DEG C SPST-NC WIRE 1,475 - 즉시 이용 가능: 1,475 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 185°F(85°C) 131°F(55°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
F20A070051ZA0060 Datasheet F20A070051ZA0060 - Cantherm 317-1038-ND F20A070051ZA0060 THERMOSTAT 70DEG C SPST-NC 2SIP 1,292 - 즉시 이용 가능: 1,292 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 158°F(70°C) 104°F(40°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드(Lead) 스루홀 2-SIP, 포팅(Potted)
F20A11505ACFA06E Datasheet F20A11505ACFA06E - Cantherm 317-1009-ND F20A11505ACFA06E THERMOSTAT 115DEG C SPST-NC WIRE 988 - 즉시 이용 가능: 988 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 240°F(115°C) 185°F(85°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
F20A080053600060 Datasheet F20A080053600060 - Cantherm 317-1323-ND F20A080053600060 THERMOSTAT 80DEG C SPST-NC 2SIP 742 - 즉시 이용 가능: 742 ₩7,519.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NC 176°F(80°C) 122°F(50°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K PC 핀 스루홀 2-SIP, 포팅(Potted)
B12A06005AEDA0GE Datasheet B12A06005AEDA0GE - Cantherm 317-1395-ND B12A06005AEDA0GE THERMOSTAT 60DEG C SPST-NC RAD 2,924 - 즉시 이용 가능: 2,924 ₩8,295.00000 1 최소 : 1
-
B12 활성 SPST-NC 140°F(60°C) 86°F(30°C) 6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 1K 와이어 리드 - 4"(101.6mm) 스루홀 레이디얼
B12A07005AEDA0GE Datasheet B12A07005AEDA0GE - Cantherm 317-1396-ND B12A07005AEDA0GE THERMOSTAT 70DEG C SPST-NC RAD 2,153 - 즉시 이용 가능: 2,153 ₩8,295.00000 1 최소 : 1
-
B12 활성 SPST-NC 158°F(70°C) 104°F(40°C) 6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 1K 와이어 리드 - 4"(101.6mm) 스루홀 레이디얼
CS708025Z Datasheet CS708025Z - Cantherm 317-1530-ND CS708025Z THERMOSTAT 80DEG C SPST-NC CYL 2,942 - 즉시 이용 가능: 2,942 ₩8,651.00000 1 최소 : 1
-
R53 활성 SPST-NC 176°F(80°C)
-
10A(250V), 15A(125V) 10A(24V), 15A(12V) ±9°F(±5°C) 100K Quick Connect 섀시 실장 실린더, 실장 플랜지 포함
CS704525Y Datasheet CS704525Y - Cantherm 317-1509-ND CS704525Y THERMOSTAT 45DEG C SPST-NC CYL 2,390 - 즉시 이용 가능: 2,390 ₩8,651.00000 1 최소 : 1
-
R53 활성 SPST-NC 113°F(45°C)
-
10A(250V), 15A(125V) 10A(24V), 15A(12V) ±9°F(±5°C) 100K Quick Connect 섀시 실장 실린더, 실장 플랜지 포함
CS709025Z Datasheet CS709025Z - Cantherm 317-1536-ND CS709025Z THERMOSTAT 90DEG C SPST-NC CYL 2,325 - 즉시 이용 가능: 2,325 ₩8,651.00000 1 최소 : 1
-
R53 활성 SPST-NC 194°F(90°C)
-
10A(250V), 15A(125V) 10A(24V), 15A(12V) ±9°F(±5°C) 100K Quick Connect 섀시 실장 실린더, 실장 플랜지 포함
CS705025Y Datasheet CS705025Y - Cantherm 317-1513-ND CS705025Y THERMOSTAT 50DEG C SPST-NC CYL 717 - 즉시 이용 가능: 717 ₩8,651.00000 1 최소 : 1
-
R53 활성 SPST-NC 122°F(50°C)
-
10A(250V), 15A(125V) 10A(24V), 15A(12V) ±9°F(±5°C) 100K Quick Connect 섀시 실장 실린더, 실장 플랜지 포함
CS708525Y Datasheet CS708525Y - Cantherm 317-1531-ND CS708525Y THERMOSTAT 85DEG C SPST-NC CYL 340 - 즉시 이용 가능: 340 ₩8,651.00000 1 최소 : 1
-
R53 활성 SPST-NC 185°F(85°C)
-
10A(250V), 15A(125V) 10A(24V), 15A(12V) ±9°F(±5°C) 100K Quick Connect 섀시 실장 실린더, 실장 플랜지 포함
67F060 Datasheet 67F060 - Sensata-Airpax 723-1193-ND 67F060 THERMOSTAT 60DEG C NO TO220-2 1,432 - 즉시 이용 가능: 1,432 ₩9,160.00000 1 최소 : 1
-
6700 활성 SPST-NO 140°F(60°C) 104°F(40°C)
-
0.5A(48V) ±9°F(±5°C) 20K PC 핀 스루홀 TO-220-2
67F090 Datasheet 67F090 - Sensata-Airpax 723-1182-ND 67F090 THERMOSTAT 90DEG C NO TO220-2 1,105 - 즉시 이용 가능: 1,105 ₩9,160.00000 1 최소 : 1
-
6700 활성 SPST-NO 194°F(90°C) 140°F(60°C)
-
0.5A(48V) ±9°F(±5°C) 20K PC 핀 스루홀 TO-220-2
67L070 Datasheet 67L070 - Sensata-Airpax 723-1206-ND 67L070 THERMOSTAT 70DEG C NC TO220-2 7,401 - 즉시 이용 가능: 7,401 ₩9,376.00000 1 최소 : 1
-
6700 활성 SPST-NC 158°F(70°C) 122°F(50°C)
-
0.5A(48V) ±9°F(±5°C) 20K PC 핀 스루홀 TO-220-2
67L060 Datasheet 67L060 - Sensata-Airpax 723-1204-ND 67L060 THERMOSTAT 60DEG C NC TO220-2 2,369 - 즉시 이용 가능: 2,369 ₩9,376.00000 1 최소 : 1
-
6700 활성 SPST-NC 140°F(60°C) 105°F(40°C)
-
0.5A(48V) ±9°F(±5°C) 20K PC 핀 스루홀 TO-220-2
F20B07005ACFA06E Datasheet F20B07005ACFA06E - Cantherm 317-1019-ND F20B07005ACFA06E THERMOSTAT 70DEG C SPST-NO WIRE 920 - 즉시 이용 가능: 920 ₩9,784.00000 1 최소 : 1
-
F20 활성 SPST-NO 158°F(70°C) 104°F(40°C) 1.6A(250V)
-
±9°F(±5°C) 7K 와이어 리드 - 6"(152.4mm) 스루홀 포팅 - 리드선
페이지당 검색 결과
페이지 1/205
|< < 1 2 3 4 5 >|

04:14:43 10-23-2020