KRW | USD

제품 색인 > 커패시터 > 박막 커패시터

결과: 2,509
2,509 항목 남음
검색 기준 옵션:
제조업체
지우기
포장
지우기
계열
지우기
부품 현황
지우기
정전 용량

지우기
허용 오차
지우기
전압 - 정격
지우기
패키지/케이스
지우기
작동 온도
지우기
특징
지우기
크기/치수
지우기
높이 - 장착(최대)
지우기
검색 기준 더 보기
검색 기준 감추기
검색결과 정렬 기준:
수량별 가격 보기:
  • 재고 현황
  • 사용 가능 미디어
  • 환경
2,509 항목 남음
페이지당 검색 결과
페이지 1/101
|< < 1 2 3 4 5 >|
부품 비교 Datasheets 사진 Digi-Key 부품 번호 제조업체 부품 번호 제조업체 제품 요약 주문 가능 수량
단가
KRW
최소 주문 수량 포장 계열 부품 현황 정전 용량 허용 오차 전압 - 정격 실장 유형 패키지/케이스 작동 온도 특징 크기/치수 높이 - 장착(최대)
   
04023J2R1BBSTR Datasheet 04023J2R1BBSTR - AVX Corporation 478-4411-2-ND 04023J2R1BBSTR CAP THIN FILM 2.1PF 25V 0402 130,000 - 즉시 이용 가능: 130,000 ₩229.58640 5,000 최소 : 5,000 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 2.1pF ±0.1pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J2R1BBSTR Datasheet 04023J2R1BBSTR - AVX Corporation 478-4411-1-ND 04023J2R1BBSTR CAP THIN FILM 2.1PF 25V 0402 137,210 - 즉시 이용 가능: 137,210 ₩842.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 2.1pF ±0.1pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J2R1BBSTR Datasheet 04023J2R1BBSTR - AVX Corporation 478-4411-6-ND 04023J2R1BBSTR CAP THIN FILM 2.1PF 25V 0402 137,210 - 즉시 이용 가능: 137,210 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
Accu-P® 활성 2.1pF ±0.1pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J6R8BBSTR Datasheet 04023J6R8BBSTR - AVX Corporation 478-4430-2-ND 04023J6R8BBSTR CAP THIN FILM 6.8PF 25V 0402 5,000 - 즉시
5,000 - 공장 재고
이용 가능: 5,000
₩252.54500 5,000 최소 : 5,000 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 6.8pF ±0.1pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J6R8BBSTR Datasheet 04023J6R8BBSTR - AVX Corporation 478-4430-1-ND 04023J6R8BBSTR CAP THIN FILM 6.8PF 25V 0402 10,143 - 즉시
5,000 - 공장 재고
이용 가능: 10,143
₩918.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 6.8pF ±0.1pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J6R8BBSTR Datasheet 04023J6R8BBSTR - AVX Corporation 478-4430-6-ND 04023J6R8BBSTR CAP THIN FILM 6.8PF 25V 0402 10,143 - 즉시
5,000 - 공장 재고
이용 가능: 10,143
Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
Accu-P® 활성 6.8pF ±0.1pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J1R5BBSTR Datasheet 04023J1R5BBSTR - AVX Corporation 478-7406-2-ND 04023J1R5BBSTR CAP THIN FILM 1.5PF 25V 0402 13,000 - 즉시 이용 가능: 13,000 ₩260.19800 500 최소 : 500 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 1.5pF ±0.1pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J1R5BBSTR Datasheet 04023J1R5BBSTR - AVX Corporation 478-7406-1-ND 04023J1R5BBSTR CAP THIN FILM 1.5PF 25V 0402 13,518 - 즉시 이용 가능: 13,518 ₩867.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 1.5pF ±0.1pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J1R5BBSTR Datasheet 04023J1R5BBSTR - AVX Corporation 478-7406-6-ND 04023J1R5BBSTR CAP THIN FILM 1.5PF 25V 0402 13,518 - 즉시 이용 가능: 13,518 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
Accu-P® 활성 1.5pF ±0.1pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J0R4PBSTR Datasheet 04023J0R4PBSTR - AVX Corporation 478-4394-2-ND 04023J0R4PBSTR CAP THIN FILM 0.4PF 25V 0402 5,000 - 즉시 이용 가능: 5,000 ₩285.70760 5,000 최소 : 5,000 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.4pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J0R4PBSTR Datasheet 04023J0R4PBSTR - AVX Corporation 478-4394-1-ND 04023J0R4PBSTR CAP THIN FILM 0.4PF 25V 0402 7,037 - 즉시 이용 가능: 7,037 ₩1,224.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.4pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J0R4PBSTR Datasheet 04023J0R4PBSTR - AVX Corporation 478-4394-6-ND 04023J0R4PBSTR CAP THIN FILM 0.4PF 25V 0402 7,037 - 즉시 이용 가능: 7,037 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.4pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J0R6PBSTR Datasheet 04023J0R6PBSTR - AVX Corporation 478-4396-2-ND 04023J0R6PBSTR CAP THIN FILM 0.6PF 25V 0402 5,000 - 즉시 이용 가능: 5,000 ₩285.70760 5,000 최소 : 5,000 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.6pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J0R6PBSTR Datasheet 04023J0R6PBSTR - AVX Corporation 478-4396-1-ND 04023J0R6PBSTR CAP THIN FILM 0.6PF 25V 0402 7,225 - 즉시 이용 가능: 7,225 ₩2,245.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.6pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J0R6PBSTR Datasheet 04023J0R6PBSTR - AVX Corporation 478-4396-6-ND 04023J0R6PBSTR CAP THIN FILM 0.6PF 25V 0402 7,225 - 즉시 이용 가능: 7,225 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.6pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
02013J0R4PBSTR Datasheet 02013J0R4PBSTR - AVX Corporation 478-11731-2-ND 02013J0R4PBSTR CAP THIN FILM 0.4PF 25V 0201 5,000 - 즉시 이용 가능: 5,000 ₩294.63580 5,000 최소 : 5,000 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.4pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0201(0603 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.024" L x 0.013" W(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
02013J0R4PBSTR Datasheet 02013J0R4PBSTR - AVX Corporation 478-11731-1-ND 02013J0R4PBSTR CAP THIN FILM 0.4PF 25V 0201 7,775 - 즉시 이용 가능: 7,775 ₩1,148.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.4pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0201(0603 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.024" L x 0.013" W(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
02013J0R4PBSTR Datasheet 02013J0R4PBSTR - AVX Corporation 478-11731-6-ND 02013J0R4PBSTR CAP THIN FILM 0.4PF 25V 0201 7,775 - 즉시 이용 가능: 7,775 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.4pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0201(0603 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.024" L x 0.013" W(0.60mm x 0.33mm) 0.011"(0.28mm)
04023J0R3PBSTR Datasheet 04023J0R3PBSTR - AVX Corporation 478-4393-2-ND 04023J0R3PBSTR CAP THIN FILM 0.3PF 25V 0402 5,000 - 즉시
30,000 - 공장 재고
이용 가능: 5,000
₩314.27820 5,000 최소 : 5,000 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.3pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J0R3PBSTR Datasheet 04023J0R3PBSTR - AVX Corporation 478-4393-1-ND 04023J0R3PBSTR CAP THIN FILM 0.3PF 25V 0402 8,329 - 즉시
30,000 - 공장 재고
이용 가능: 8,329
₩1,110.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.3pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04023J0R3PBSTR Datasheet 04023J0R3PBSTR - AVX Corporation 478-4393-6-ND 04023J0R3PBSTR CAP THIN FILM 0.3PF 25V 0402 8,329 - 즉시
30,000 - 공장 재고
이용 가능: 8,329
Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.3pF ±0.02pF 25V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04021J0R5ZBSTR Datasheet 04021J0R5ZBSTR - AVX Corporation 478-9752-2-ND 04021J0R5ZBSTR CAP THIN FILM 0.5PF 100V 0402 3,500 - 즉시 이용 가능: 3,500 ₩484.88600 500 최소 : 500 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.5pF ±0.01pF 100V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04021J0R5ZBSTR Datasheet 04021J0R5ZBSTR - AVX Corporation 478-9752-1-ND 04021J0R5ZBSTR CAP THIN FILM 0.5PF 100V 0402 3,878 - 즉시 이용 가능: 3,878 ₩1,327.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.5pF ±0.01pF 100V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
04021J0R5ZBSTR Datasheet 04021J0R5ZBSTR - AVX Corporation 478-9752-6-ND 04021J0R5ZBSTR CAP THIN FILM 0.5PF 100V 0402 3,878 - 즉시 이용 가능: 3,878 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.5pF ±0.01pF 100V 표면 실장 0402(1005 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.039" L x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) 0.020"(0.50mm)
06035J0R5PBSTR Datasheet 06035J0R5PBSTR - AVX Corporation 478-4441-2-ND 06035J0R5PBSTR CAP THIN FILM 0.5PF 50V 0603 6,000 - 즉시 이용 가능: 6,000 ₩883.90767 3,000 최소 : 3,000 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
Accu-P® 활성 0.5pF ±0.02pF 50V 표면 실장 0603(1608 미터법) -55°C ~ 125°C RF, 높은 Q값, 저손실 0.063" L x 0.032" W(1.60mm x 0.81mm) 0.029"(0.73mm)
페이지당 검색 결과
페이지 1/101
|< < 1 2 3 4 5 >|

21:44:29 11-11-2019