Infineon Technologies 무접점 계전기(SSR)

검색 결과 : 189
계열
PVA, BOSFET®PVA, HEXFET®PVD, BOSFET®PVD, HEXFET®PVG, HEXFET®PVN, HEXFET®PVO, HEXFET®PVR, BOSFET®PVR, HEXFET®PVT, HEXFET®PVU, HEXFET®PVX, HEXFRED™PVY, HEXFET®
포장
Digi-Reel®벌크컷 테이프(CT)테이프 및 릴(TR)튜브
제품 현황
단종최종 구매 가능일활성
실장 유형
스루홀표면 실장
회로
DPST-NO(A형 2개) x 2SPST-NC(1 유형 B)SPST-NO(1 유형 A)SPST-NO(1 유형 A) x 2
출력 유형
AC, DCDC
전압 - 부하
0 V ~ 20 V0 V ~ 40 V0 V ~ 60 V0 V ~ 100 V0 V ~ 150 V0 V ~ 200 V0 V ~ 250 V0 V ~ 280 V0 V ~ 300 V0 V ~ 400 V
부하 전류
40 mA50 mA70 mA120 mA130 mA140 mA150 mA160 mA165 mA170 mA180 mA190 mA
온스테이트 저항(최대)
50 mOhms100 mOhms250 mOhms500 mOhms750 mOhms950 mOhms1.5 Ohms4.4 Ohms5 Ohms6 Ohms8 Ohms10 Ohms15 Ohms16 Ohms
종단 스타일
PC 핀갈매기날개형
패키지/케이스
4-SOP(0.173", 4.40mm)6-DIP(0.300", 7.62mm)6-SMD(0.300", 7.62mm)8-DIP(0.300", 7.62mm)8-DIP(0.300", 7.62mm), 4 리드(Lead)8-SMD(0.300", 7.62mm)8-SMD(0.300", 7.62mm), 4 리드(Lead)14-DIP(0.300", 7.62mm), 4 리드(Lead)16-DIP(0.300", 7.62mm), 10 리드(Lead)
공급 장치 패키지
4-SOP6-DIP6-SMT8-DIP8-dip 개조8-SMD14-DIP16-DIPThin-Pak
승인 기관
-UL
재고 옵션
환경 옵션
미디어
MARKETPLACE 제품
189검색 결과
적용된 검색 기준 모두 제거

보기
/ 189
비교
제조업체 부품 번호
주문 가능 수량
가격
계열
포장
제품 현황
실장 유형
회로
출력 유형
전압 - 입력
전압 - 부하
부하 전류
온스테이트 저항(최대)
종단 스타일
작동 온도
패키지/케이스
공급 장치 패키지
승인 기관
등급
인증
6-SMD
PVT312SPBF
SSR RELAY SPST-NO 190MA 0-250V
Infineon Technologies
5,911
재고 있음
1 : ₩7,241.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 250 V
190 mA
10 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
6-SMD
PVT412SPBF
SSR RELAY SPST-NO 140MA 0-400V
Infineon Technologies
1,428
재고 있음
1 : ₩9,448.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 400 V
140 mA
27 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
6-SMD
PVT312LS-TPBF
SSR RELAY SPST-NO 170MA 0-250V
Infineon Technologies
14,850
재고 있음
1 : ₩10,314.00000
컷 테이프(CT)
750 : ₩6,442.46133
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 250 V
170 mA
15 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
6-SMD
PVT412ASPBF
SSR RELAY SPST-NO 240MA 0-400V
Infineon Technologies
1,691
재고 있음
1 : ₩12,247.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 400 V
240 mA
6 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
6-SMD
PVG612S-TPBF
SSR RELAY SPST-NO 1A 0-60V
Infineon Technologies
3,970
재고 있음
1 : ₩13,487.00000
컷 테이프(CT)
750 : ₩8,429.79600
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 60 V
1 A
500 mOhms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
6-DIP Pkg
PVG612PBF
SSR RELAY SPST-NO 1A 0-60V
Infineon Technologies
1,933
재고 있음
1 : ₩13,487.00000
튜브
튜브
활성
스루홀
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 60 V
1 A
500 mOhms
PC 핀
-40°C ~ 85°C
6-DIP(0.300", 7.62mm)
6-DIP
UL
-
-
6-SMD
PVG612SPBF
SSR RELAY SPST-NO 1A 0-60V
Infineon Technologies
1,257
재고 있음
1 : ₩13,487.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 60 V
1 A
500 mOhms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
6-SMD
PVT212SPBF
SSR RELAY SPST-NO 550MA 0-150V
Infineon Technologies
1,066
재고 있음
1 : ₩13,631.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 150 V
550 mA
750 mOhms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
PVA(Z) HEXFET Series 8-SMD 4 Leads
PVA1352NSPBF
SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V
Infineon Technologies
298
재고 있음
1 : ₩13,934.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 100 V
375 mA
5 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
8-SMD(0.300", 7.62mm), 4 리드(Lead)
8-SMD
UL
-
-
8-DIP-Modified
PVA1354NPBF
SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V
Infineon Technologies
436
재고 있음
1 : ₩13,949.00000
튜브
튜브
활성
스루홀
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 100 V
375 mA
5 Ohms
PC 핀
-40°C ~ 85°C
8-DIP(0.300", 7.62mm), 4 리드(Lead)
8-dip 개조
UL
-
-
PVA(Z) HEXFET Series 8-SMD 4 Leads
PVA3055NSPBF
SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V
Infineon Technologies
4,050
재고 있음
1 : ₩16,617.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 300 V
50 mA
160 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
8-SMD(0.300", 7.62mm), 4 리드(Lead)
8-SMD
UL
-
-
PVT422PBF
PVT422PBF
SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-400V
Infineon Technologies
2,530
재고 있음
1 : ₩16,920.00000
튜브
튜브
활성
스루홀
SPST-NO(1 유형 A) x 2
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 400 V
120 mA
35 Ohms
PC 핀
-40°C ~ 85°C
8-DIP(0.300", 7.62mm)
8-DIP
UL
-
-
8-SMD (300 mil)
PVT422SPBF
SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-400V
Infineon Technologies
2,027
재고 있음
1 : ₩16,920.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A) x 2
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 400 V
120 mA
35 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
8-SMD(0.300", 7.62mm)
8-SMD
UL
-
-
6-SMD
PVG612ASPBF
SSR RELAY SPST-NO 2A 0-60V
Infineon Technologies
6,922
재고 있음
1 : ₩18,377.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 60 V
2 A
100 mOhms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
6-DIP Pkg
PVG612APBF
SSR RELAY SPST-NO 2A 0-60V
Infineon Technologies
1,975
재고 있음
1 : ₩18,377.00000
튜브
튜브
활성
스루홀
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 60 V
2 A
100 mOhms
PC 핀
-40°C ~ 85°C
6-DIP(0.300", 7.62mm)
6-DIP
UL
-
-
6-SMD
PVG612AS-TPBF
SSR RELAY SPST-NO 2A 0-60V
Infineon Technologies
727
재고 있음
1 : ₩18,377.00000
컷 테이프(CT)
750 : ₩11,841.47200
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 60 V
2 A
100 mOhms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
8-SMD (300 mil)
PVT322SPBF
SSR RELAY SPST-NO 170MA 0-250V
Infineon Technologies
3,067
재고 있음
1 : ₩20,368.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A) x 2
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 250 V
170 mA
10 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
8-SMD(0.300", 7.62mm)
8-SMD
UL
-
-
8-SMD (300 mil)
PVT322S-TPBF
SSR RELAY SPST-NO 170MA 0-250V
Infineon Technologies
2,260
재고 있음
1 : ₩20,368.00000
컷 테이프(CT)
750 : ₩13,128.41467
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A) x 2
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 250 V
170 mA
10 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
8-SMD(0.300", 7.62mm)
8-SMD
UL
-
-
6-SMD
PVT412LSPBF
SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-400V
Infineon Technologies
1,774
재고 있음
1 : ₩9,448.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 400 V
120 mA
35 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
6-SMD
PVT312LSPBF
SSR RELAY SPST-NO 170MA 0-250V
Infineon Technologies
2,967
재고 있음
1 : ₩10,314.00000
튜브
튜브
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 250 V
170 mA
15 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
6-SMD
PVT312S-TPBF
SSR RELAY SPST-NO 190MA 0-250V
Infineon Technologies
235
재고 있음
1 : ₩10,314.00000
컷 테이프(CT)
750 : ₩6,442.42400
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 250 V
190 mA
10 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
8-DIP-Modified
PVDZ172NPBF
SSR RELAY SPST-NO 1.5A 0-60V
Infineon Technologies
1,283
재고 있음
1 : ₩11,136.00000
튜브
튜브
활성
스루홀
SPST-NO(1 유형 A)
DC
1.2VDC
0 V ~ 60 V
1.5 A
250 mOhms
PC 핀
-40°C ~ 85°C
8-DIP(0.300", 7.62mm), 4 리드(Lead)
8-dip 개조
UL
-
-
8-DIP-Modified
PVA3354NPBF
SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-300V
Infineon Technologies
1,036
재고 있음
1 : ₩11,684.00000
튜브
튜브
활성
스루홀
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 300 V
150 mA
24 Ohms
PC 핀
-40°C ~ 85°C
8-DIP(0.300", 7.62mm), 4 리드(Lead)
8-dip 개조
UL
-
-
6-SMD
PVT412AS-TPBF
SSR RELAY SPST-NO 240MA 0-400V
Infineon Technologies
2,703
재고 있음
1 : ₩12,247.00000
컷 테이프(CT)
750 : ₩7,650.06800
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 400 V
240 mA
6 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
6-SMD(0.300", 7.62mm)
6-SMT
UL
-
-
PVA(Z) HEXFET Series 8-SMD 4 Leads
PVA3054NS-TPBF
SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V
Infineon Technologies
1,503
재고 있음
1 : ₩14,382.00000
컷 테이프(CT)
750 : ₩8,986.18933
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
표면 실장
SPST-NO(1 유형 A)
AC, DC
1.2VDC
0 V ~ 300 V
50 mA
160 Ohms
갈매기날개형
-40°C ~ 85°C
8-SMD(0.300", 7.62mm), 4 리드(Lead)
8-SMD
UL
-
-
보기
/ 189

무접점 계전기(SSR)


무접점 계전기(SSR)는 광학적으로 분리된 전자식 스위칭 장치로, 제어 입력 단자 전체에 낮은 전압이 인가되면 켜지거나 꺼집니다. SSR은 AC나 DC 부하 중 하나를 최대 660볼트까지 스위칭하도록 설계된 섀시, DIN 레일, 소켓, 기판 실장 전기 기계 계전기와 유사하지만 반도체에 기반을 두고 있으며 움직이는 부품이 없습니다. 부하 전압, 전류 정격, 그리고 SPST, SPDT, DPST, 3PST 등의 스위치 회로 구성에 따라 선택할 수 있습니다.