KYOCERA AVX 단일 다이오드

검색 결과 : 197
계열
-*SD
포장
Digi-Reel®벌크컷 테이프(CT)테이프 및 릴(TR)튜브
제품 현황
단종활성
기술
쇼트키표준
전압 - DC 역방향(Vr)(최대)
20 V30 V35 V40 V45 V60 V65 V80 V90 V100 V120 V150 V200 V400 V
전류 - 평균 정류(Io)
100mA200mA300mA400mA500mA800mA1A2A3A5A8A10A15A20A
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If
380 mV @ 1 A400 mV @ 100 mA400 mV @ 2 A420 mV @ 3 A420 mV @ 500 mA440 mV @ 3 A440 mV @ 500 mA450 mV @ 1 A450 mV @ 100 mA450 mV @ 200 mA450 mV @ 3 A450 mV @ 500 mA
속도
고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)소형 신호 =< 200mA(Io), 모든 속도표준 회복 >500ns, > 200mA(Io)
역회복 시간(trr)
30 ns35 ns40 ns45 ns50 ns60 ns80 ns85 ns130 ns
전류 - 역누설 @ Vr
200 nA @ 30 V1 µA @ 20 V1 µA @ 40 V10 µA @ 200 V10 µA @ 400 V10 µA @ 600 V20 µA @ 200 V20 µA @ 400 V20 µA @ 600 V25 µA @ 200 V30 µA @ 20 V30 µA @ 40 V
등급
-자동차
인증
-AEC-Q101
실장 유형
스루홀표면 실장
패키지/케이스
2-SMD, 무연0603(1608 미터법)0805(2012 미터법)1206(3216 미터법)DO-214AB, SMCDO-214AC, SMA 플랫 리드(Lead)DO-214AC, SMADO-221BC, SMA 평면 리드 노출형 패드SOD-123SOD-123FSOD-128TO-220-2 풀팩(Full Pack)TO-220-2TO-220-3 풀팩(Full Pack)
공급 장치 패키지
0603(1608 미터법)08050805(2012 미터법)12061206(3216 미터법)20102010/DO-214AC2114/DO-214AA3220/DO-214ABDO-214AC(SMA)MA(DO-221BC)NA(DO-221BC)
작동 온도 - 접합
-55°C ~ 125°C-55°C ~ 150°C-55°C ~ 175°C-40°C ~ 150°C-40°C ~ 175°C
재고 옵션
환경 옵션
미디어
MARKETPLACE 제품
197검색 결과
적용된 검색 기준 모두 제거

보기
/ 197
비교
제조업체 부품 번호
주문 가능 수량
가격
계열
포장
제품 현황
기술
전압 - DC 역방향(Vr)(최대)
전류 - 평균 정류(Io)
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If
속도
역회복 시간(trr)
전류 - 역누설 @ Vr
정전 용량 @ Vr, F
등급
인증
실장 유형
패키지/케이스
공급 장치 패키지
작동 온도 - 접합
Schottky Diode 0805
SD0805S020S1R0
DIODE SCHOTTKY 20V 1A 0805
KYOCERA AVX
170,773
재고 있음
1 : ₩499.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩134.08033
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키20 V1A450 mV @ 1 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 20 V---표면 실장0805(2012 미터법)0805(2012 미터법)-55°C ~ 125°C
Schottky Diode 0603
SD0603S040S0R2
DIODE SCHOTTKY 40V 200MA 0603
KYOCERA AVX
56,830
재고 있음
1 : ₩527.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩115.01833
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V200mA450 mV @ 200 mA소형 신호 =< 200mA(Io), 모든 속도-1 µA @ 40 V---표면 실장0603(1608 미터법)0603(1608 미터법)-55°C ~ 125°C
Schottky Diode 0805
SD0805S040S0R5
DIODE SCHOTTKY 40V 500MA 0805
KYOCERA AVX
167,319
재고 있음
1 : ₩610.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩135.46667
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V500mA480 mV @ 500 mA고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-100 µA @ 40 V---표면 실장0805(2012 미터법)0805(2012 미터법)-55°C ~ 125°C
SD1206
SD1206S040S2R0
DIODE SCHOTTKY 40V 2A 1206
KYOCERA AVX
171,841
재고 있음
1 : ₩624.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩167.60133
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V2A500 mV @ 2 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 40 V---표면 실장1206(3216 미터법)1206(3216 미터법)-55°C ~ 125°C
2114/DO-214AA
SD2114S040S8R0
DIODE SCHOTTKY 40V 8A 2114
KYOCERA AVX
62,672
재고 있음
100,000
공장
1 : ₩998.00000
컷 테이프(CT)
5,000 : ₩360.47640
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V8A550 mV @ 8 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-500 µA @ 40 V---표면 실장2-SMD, 무연2114/DO-214AA-55°C ~ 125°C
SD1206
SD1206S040S0R5
DIODE SCHOTTKY 40V 500MA 1206
KYOCERA AVX
23,435
재고 있음
1 : ₩499.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩136.31700
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V500mA480 mV @ 500 mA고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-50 µA @ 40 V---표면 실장1206(3216 미터법)1206(3216 미터법)-55°C ~ 125°C
SD1206
SD1206T020S1R0
DIODE SCHOTTKY 20V 1A 1206
KYOCERA AVX
16,411
재고 있음
1 : ₩527.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩143.69200
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키20 V1A500 mV @ 1 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 20 V---표면 실장1206(3216 미터법)1206(3216 미터법)-55°C ~ 125°C
SD1206
SD1206S020S1R0
DIODE SCHOTTKY 20V 1A 1206
KYOCERA AVX
26,581
재고 있음
1 : ₩555.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩149.72267
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키20 V1A500 mV @ 1 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 20 V---표면 실장1206(3216 미터법)1206(3216 미터법)-55°C ~ 125°C
SD1206
SD1206T040S1R0
DIODE SCHOTTKY 40V 1A 1206
KYOCERA AVX
35,956
재고 있음
1 : ₩568.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩154.19100
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V1A500 mV @ 1 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 40 V---표면 실장1206(3216 미터법)1206(3216 미터법)-55°C ~ 125°C
Schottky Diode 0805
SD0805S020S0R5
DIODE SCHOTTKY 20V 500MA 0805
KYOCERA AVX
130,011
재고 있음
3,000
공장
1 : ₩610.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩135.46667
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키20 V500mA440 mV @ 500 mA고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-100 µA @ 20 V---표면 실장0805(2012 미터법)0805(2012 미터법)-55°C ~ 125°C
DO-214AC, SMA Flat Leads
ME01DA40-TE12L
DIODE GEN PURP 400V 1A SMA-FL
KYOCERA AVX
8,124
재고 있음
1 : ₩624.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩167.60133
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성표준400 V1A1.05 V @ 1 A표준 회복 >500ns, > 200mA(Io)-10 µA @ 400 V---표면 실장SOD-128SOD-128-55°C ~ 150°C
SD1206
SD1206T040S2R0
DIODE SCHOTTKY 40V 2A 1206
KYOCERA AVX
7,499
재고 있음
1 : ₩624.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩172.07000
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V2A500 mV @ 2 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 40 V---표면 실장1206(3216 미터법)1206(3216 미터법)-55°C ~ 125°C
SD1206
SD1206S040S1R0
DIODE SCHOTTKY 40V 1A 1206
KYOCERA AVX
63,002
재고 있음
60,000
공장
1 : ₩638.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩141.85767
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V1A500 mV @ 1 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 40 V---표면 실장1206(3216 미터법)1206(3216 미터법)-55°C ~ 125°C
Schottky Diode 0805
SD0805S040S0R1
DIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0805
KYOCERA AVX
18,032
재고 있음
1 : ₩665.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩148.24367
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V100mA500 mV @ 100 mA소형 신호 =< 200mA(Io), 모든 속도-30 µA @ 40 V---표면 실장0805(2012 미터법)0805(2012 미터법)-55°C ~ 125°C
SD2010S
SD2010S040S3R0
DIODE SCHOTTKY 40V 3A 2010
KYOCERA AVX
155,226
재고 있음
24,000
공장
1 : ₩679.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩183.24367
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V3A500 mV @ 3 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 40 V---표면 실장2-SMD, 무연2010/DO-214AC-55°C ~ 125°C
2114/DO-214AA
SD2114S040S5R0
DIODE SCHOTTKY 40V 5A 2114
KYOCERA AVX
39,312
재고 있음
5,000
공장
1 : ₩1,026.00000
컷 테이프(CT)
5,000 : ₩367.22240
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V5A550 mV @ 5 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-500 µA @ 40 V---표면 실장2-SMD, 무연2114/DO-214AA-55°C ~ 125°C
2-SMD, No Lead
SD3220S100S5R0
DIODE SCHOTTKY 100V 5A 3220
KYOCERA AVX
8,803
재고 있음
1 : ₩1,109.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩423.23433
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키100 V5A850 mV @ 5 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-500 µA @ 100 V---표면 실장2-SMD, 무연3220/DO-214AB-55°C ~ 125°C
nSMC_FL
MC03FA40-TE16L
DIODE GEN PURP 400V 3A NSMC_FL
KYOCERA AVX
7,514
재고 있음
1 : ₩1,123.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩427.30067
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성표준400 V3A1.25 V @ 3 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)30 ns10 µA @ 400 V---표면 실장DO-214AB, SMCnSMC_FL-55°C ~ 150°C
MA10EB045
MA10EB045
DIODE SCHOTTKY 45V 10A MA
KYOCERA AVX
4,292
재고 있음
1 : ₩1,594.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩658.79300
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키45 V10A540 mV @ 10 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-600 µA @ 45 V---표면 실장DO-221BC, SMA 평면 리드 노출형 패드MA(DO-221BC)-55°C ~ 150°C
TO-263LP
UCQS20A045-TE24L2
DIODE SCHOTTKY 45V 20A TO263LP
KYOCERA AVX
6,843
재고 있음
1 : ₩2,537.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩1,145.16950
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키45 V20A540 mV @ 10 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-600 µA @ 45 V---표면 실장TO-263-3, D2PAK(2리드 + 탭), TO-263ABTO-263LP-40°C ~ 150°C
TO-263LP
UCQ30A03-TE24L2
DIODE SCHOTTKY 30V 30A TO263LP
KYOCERA AVX
1,017
재고 있음
1 : ₩3,119.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩1,405.34700
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키30 V30A500 mV @ 15 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-1.5 mA @ 30 V---표면 실장TO-263-3, D2PAK(2리드 + 탭), TO-263ABTO-263LP-40°C ~ 150°C
SD2010S
SD2010S040S1R0
DIODE SCHOTTKY 40V 1A 2010
KYOCERA AVX
3,700
재고 있음
3,000
공장
1 : ₩582.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩158.66433
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V1A500 mV @ 1 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 40 V---표면 실장2-SMD, 무연2010/DO-214AC-55°C ~ 125°C
SD2010S
SD2010S040S2R0
DIODE SCHOTTKY 40V 2A 2010
KYOCERA AVX
4,503
재고 있음
1 : ₩652.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩176.53867
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성쇼트키40 V2A500 mV @ 2 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)-200 µA @ 40 V---표면 실장2-SMD, 무연2010/DO-214AC-55°C ~ 125°C
TO-220-2 Full Mold
FSF10A40
DIODE GP 400V 10A TO220 FM
KYOCERA AVX
5,092
재고 있음
10,000
공장
1 : ₩2,121.00000
튜브
-
튜브
활성표준400 V10A1.3 V @ 10 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)45 ns30 µA @ 400 V---스루홀TO-220-2 풀팩(Full Pack)TO-220-2 전체 몰드형-40°C ~ 150°C
TO-220-2 Full Mold
FSF10A20
DIODE GP 200V 10A TO220 FM
KYOCERA AVX
948
재고 있음
1 : ₩2,121.00000
튜브
-
튜브
활성표준200 V10A1.03 V @ 10 A고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io)35 ns25 µA @ 200 V---스루홀TO-220-2 풀팩(Full Pack)TO-220-2 전체 몰드형-40°C ~ 150°C
보기
/ 197

KYOCERA AVX 단일 다이오드


단일 정류기 다이오드 제품군에 속하는 제품은 전류를 한 방향으로만 흐르게 하고 장치 패키지당 이 기능의 인스턴스를 정확히 1회 실행하는 데 사용됩니다. 다른 용도의 다이오드(제너 및 가변 정전 용량 다이오드)는 장치 패키지당 여러 다이오드가 있는 별도의 제품군으로 분류됩니다.