DC DC 컨버터

검색 결과 : 9
포장
박스튜브
전압 - 입력(최소)
4.5V10.8V21.6V
전압 - 입력(최대)
5.5V13.2V26.4V
전압 - 출력 1
5V12V15V
전류 - 출력(최대)
133mA167mA400mA
효율
75%77%79%80%83%84%85%
재고 옵션
환경 옵션
미디어
MARKETPLACE 제품
9검색 결과
적용된 검색 기준 모두 제거

보기
/ 9
비교
제조업체 부품 번호
주문 가능 수량
가격
계열
포장
제품 현황
유형
출력 개수
전압 - 입력(최소)
전압 - 입력(최대)
전압 - 출력 1
전압 - 출력 2
전압 - 출력 3
전압 - 출력 4
전류 - 출력(최대)
전력(와트)
전압 - 분리
응용 분야
특징
작동 온도
효율
실장 유형
패키지/케이스
크기/치수
공급 장치 패키지
MDS02
MDS02L-15
DC DC CONVERTER 15V 2W
MEAN WELL USA Inc.
981
재고 있음
1 : ₩9,330.00000
튜브
튜브
활성절연 모듈14.5V5.5V15V---133mA2 W6 kV의료SCP-40°C ~ 85°C79%스루홀7-SIP 모듈, 4 리드(Lead)0.77" L x 0.39" W x 0.49" H(19.5mm x 9.8mm x 12.5mm)7-SIP
MDS02
MDS02L-12
DC DC CONVERTER 12V 2W
MEAN WELL USA Inc.
556
재고 있음
1 : ₩9,330.00000
튜브
튜브
활성절연 모듈14.5V5.5V12V---167mA2 W6 kV의료SCP-40°C ~ 85°C80%스루홀7-SIP 모듈, 4 리드(Lead)0.77" L x 0.39" W x 0.49" H(19.5mm x 9.8mm x 12.5mm)7-SIP
MDS02
MDS02L-05
DC DC CONVERTER 5V 2W
MEAN WELL USA Inc.
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩9,330.00000
튜브
튜브
활성절연 모듈14.5V5.5V5V---400mA2 W6 kV의료SCP-40°C ~ 85°C77%스루홀7-SIP 모듈, 4 리드(Lead)0.77" L x 0.39" W x 0.49" H(19.5mm x 9.8mm x 12.5mm)7-SIP
MDS02
MDS02M-12
DC DC CONVERTER 12V 2W
MEAN WELL USA Inc.
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩9,330.00000
튜브
튜브
활성절연 모듈110.8V13.2V12V---167mA2 W6 kV의료SCP-40°C ~ 85°C83%스루홀7-SIP 모듈, 4 리드(Lead)0.77" L x 0.39" W x 0.49" H(19.5mm x 9.8mm x 12.5mm)7-SIP
MDS02
MDS02M-05
DC DC CONVERTER 5V 2W
MEAN WELL USA Inc.
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩9,330.00000
박스
박스
활성절연 모듈110.8V13.2V5V---400mA2 W6 kV의료SCP-40°C ~ 85°C75%스루홀7-SIP 모듈, 4 리드(Lead)0.77" L x 0.39" W x 0.49" H(19.5mm x 9.8mm x 12.5mm)7-SIP
MDS02
MDS02M-15
DC DC CONVERTER 15V 2W
MEAN WELL USA Inc.
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩9,330.00000
튜브
튜브
활성절연 모듈110.8V13.2V15V---133mA2 W6 kV의료SCP-40°C ~ 85°C84%스루홀7-SIP 모듈, 4 리드(Lead)0.77" L x 0.39" W x 0.49" H(19.5mm x 9.8mm x 12.5mm)7-SIP
MDS02
MDS02N-05
DC DC CONVERTER 5V 2W
MEAN WELL USA Inc.
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩9,330.00000
튜브
튜브
활성절연 모듈121.6V26.4V5V---400mA2 W6 kV의료SCP-40°C ~ 85°C80%스루홀7-SIP 모듈, 4 리드(Lead)0.77" L x 0.39" W x 0.49" H(19.5mm x 9.8mm x 12.5mm)7-SIP
MDS02
MDS02N-12
DC DC CONVERTER 12V 2W
MEAN WELL USA Inc.
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩9,330.00000
튜브
튜브
활성절연 모듈121.6V26.4V12V---167mA2 W6 kV의료SCP-40°C ~ 85°C83%스루홀7-SIP 모듈, 4 리드(Lead)0.77" L x 0.39" W x 0.49" H(19.5mm x 9.8mm x 12.5mm)7-SIP
MDS02
MDS02N-15
DC DC CONVERTER 15V 2W
MEAN WELL USA Inc.
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩9,330.00000
튜브
튜브
활성절연 모듈121.6V26.4V15V---133mA2 W6 kV의료SCP-40°C ~ 85°C85%스루홀7-SIP 모듈, 4 리드(Lead)0.77" L x 0.39" W x 0.49" H(19.5mm x 9.8mm x 12.5mm)7-SIP
보기
/ 9

DC DC 컨버터


직류 전압 입력 레벨을 하나 이상의 다른 직류 전압 출력 레벨로 변경하도록 설계된 장치.